Život bohoslovce

Pokud kandidát úspěšně absolvuje přípravný ročník v Teologickém konviktu a stále trvá jeho rozhodnutí pro kněžství, může na základě doporučení ředitele Teologického konviktu nastoupit ke studiu a formaci v Arcibiskupském kněžském semináři. Formace v semináři a řádné studium na Cyrilometodějské teologické fakultě trvá pět let. V prvních dvou letech je při studiu kladen důraz především na výuku jazyků (latina, řečtina, hebrejština, případně italština) a filozofie, další tři roky se studenti věnují teologii.

Během formace a studia vytváří kněžský seminář vhodné podmínky pro lidský, duchovní, intelektuální i pastorační růst každého z kandidátů. Bohoslovci žijí společně pod jednou střechou, modlí se, navštěvují přednášky, tráví svůj čas studiem, prací, praxí na různých místech i společnou zábavou. Denně slaví v seminární kapli mši svatou a účastní se dalších společných i soukromých modliteb. Pětiletá formace má za cíl komplexně připravit studenty bohosloví na specifickou službu kněze v diecézi.

Na začátku třetího ročníku žádají seminaristé svého biskupa o udělení kandidatury k jáhenství a kněžství. Tím prohlašují před církví, že se jejich povolání utvrdilo, a že se opravdu chtějí stát kněžími. Během třetího a čtvrtého ročníku přijímají bohoslovci službu lektorátu a akolytátu. Po složení státních závěrečných zkoušek na Cyrilometodějské teologické fakultě, obhájení diplomové práce a na základě doporučení rektora kněžského semináře i vlastního přesvědčení, přijímá bohoslovec z rukou svého diecézního biskupa jáhenské a později kněžské svěcení.

Běžný den bohoslovce v olomouckém semináři

Typický den během akademického roku začíná pro seminaristy ranní společnou modlitbou v kapli (denní modlitba církve, rozjímání) a mší svatou. Následuje snídaně a studium na teologické fakultě (vzdálené asi pět minut chůze od semináře). Po obědě mají bohoslovci osobní volno, které mohou využít podle svých potřeb. Zbytek odpoledne je vyhrazen pro individuální studium. Následuje modlitba nešpor, večeře a po ní práce nebo osobní volno. Večer je zakončen společnou modlitbou v kapli, případně programem v menších skupinách (setkání s představenými, modlitební skupinky a další). Odlišný denní program mají bohoslovci ve středu a o víkendech (celé odpoledne mají osobní volno). Studenti starších ročníků mohou mít v denním programu drobné změny.

Akce během roku

Ačkoliv se může zdát, že je seminární život jednotvárný, opak je pravdou. Bohoslovci se účastní velké spousty akcí v kněžském semináři i mimo něj. Jedná se především o pravidelné návštěvy domovských farností a svých mentorů, organizaci událostí pro široké spektrum věřících (duchovní obnovy, víkendy pro ministranty, společenství mládeže pro studenty aj.), společné teambuildingové víkendy a mnohé další. Od půlky června do začátku záři mají bohoslovci prázdnin. Také během nich se (kromě zaslouženého odpočinku) účastní dalších zajímavých akcí (praxe, tábory, setkání mládeže a další). Pro více informací o činnosti bohoslovců nad rámec jejich běžného programu a studia můžete navštívit stránky Naše akce nebo Kde nás potkáte. Podívejte se také na Aktuality, kde se dozvíte více o našich nedávných aktivitách a do naší Fotogalerie.