Přihláška do semináře

Pokud cítíš povolání ke kněžství, jsi na začátku dlouhé cesty, která Tě (přes všechny obtíže a úskalí) naplní velkou radostí. Vede totiž do bezprostřední blízkosti Ježíše, kterého jsme si zvláštním způsobem zamilovali. Pokud Tě Bůh volá ke kněžské službě, pak také očekává jasnou odpověď, svobodné a bezvýhradné rozhodnutí člověka.

V případě, že jsi rozlišil povolání ke kněžství, je vhodné s tím obeznámit své blízké (tento krok často nebývá jednoduchý, proto je dobré nic neuspěchat, ale čekat na vhodnou příležitost a správný čas) a pana faráře Tvé farnosti nebo jiného kněze, který Tě dobře zná. Tento duchovní Ti musí napsat doporučení a žádá diecézního koordinátora pro pastoraci povolání o přihlášku do semináře.

Součástí přijímacího řízení bývá standardně pohovor s diecézním biskupem, psychologické testy a pohovor před diecézní přijímací komisí. Pro formaci a studium v Arcibiskupském kněžském semináři a na Cyrilometodějské teologické fakultě je nezbytné mít úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou.

Cítíš povolání ke kněžství? Co udělat pro získání přihlášky?

  • Navštiv svého pana faráře nebo kněze, který Tě zná, a promluv si s ním o tom, co prožíváš.
  • O přihlášku žádá pan farář farnosti, do které patříš. Popros svého pana faráře, aby se obrátil alespoň nejpozději do konce února na své biskupství s prosbou o vyzvednutí přihlášky.
  • Po přijetí přihlášky se bude konat na biskupství před komisí vlastní přijímací pohovor.
  • Přijatí kandidáti pak absolvují přípravný rok studia v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam má dozrát jejich rozhodnutí a tam se také připravují na přijímací zkoušky na teologickou fakultu v Olomouci nebo Praze.

Přijímací řízení ve zkratce

Společně s knězem, který žádal o Tvou přihlášku do semináře, si domluvíš setkání (pohovor) s diecézním biskupem. Na této schůzce se biskupovi představíš a přiblížíš mu dosavadní životní cestu i Tvé rozhodnutí pro kněžství. Při této návštěvě odevzdáš vyplněnou přihlášku s patřičnými dokumenty. V případě potřeby si také můžeš domluvit individuální setkání s ředitelem Teologického konviktu nebo představenými kněžského semináře.

Následují psychologické testy (jejich průběh se v diecézích může lišit) a následně pohovor před přijímací komisí Tvé diecéze, ve které zasedá diecézní biskup a představení kněžského semináře i Teologického konviktu. Tato komise rozhodne s konečnou platností o Tvém přijetí do kněžské formace.

K vyplněné přihlášce (o kterou většinou žádá kněz Tvé domovské farnosti) je nutné přiložit:

  • podrobný životopis,
  • kopii křestního listu,
  • potvrzení o biřmování, církevním sňatku rodičů (jen pokud byl tento sňatek církevně uzavřen) a zdravotní způsobilosti,
  • kopii maturitního vysvědčení, případně také diplom nejvyššího dosaženého vzdělání.

Drazí bratři a sestry, v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.

Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března. S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan