Podpořte seminář modlitbou

Bez vaší duchovní, materiální a hmotné pomoci by formace moravských bohoslovců ani provoz Arcibiskupského kněžského semináře nebyly možné. Jedním z důležitých způsobů jak nám můžete pomoci, jsou vaše modlitby. Děkujeme všem, kteří se pravidelně modlíte nejen za kněžský seminář, bohoslovce či představené, ale i za nová kněžská a řeholní povolání.

Každá farnost má jednou za rok tzv. adorační den, kdy věřící adorují před Nejsvětštější svátostí a zvláště se za svoji farnost modlí. V tyto dny se také věřící dané farnosti modlí za bohoslovce našeho kněžského semináře. Za všechny vaše modlitby vám ze srdce děkujeme.

Stejně jako se vaše farnost společně modlí za kněžský seminář, tak se také bohoslovci modlí za vaši farnost. Za všechny naše dobrodince, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, sloužíme pravidelně každé pondělí v akademickém roce mši svatou.

Všemohoucí Bože,
naše církev potřebuje svaté a obětavé pastýře.
Proto se na Tebe obracíme s důvěrou a prosíme:
„Pošli dělníky na svou žeň.“
Dej, ať jsou naše rodiny otevřené pro život,
schopné předávat víru a ochotné
doprovázet své syny při jejich rozhodování.
Dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství,
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil
podivuhodný plán milosti,
otevři srdce mnoha mladých mužů,
aby dovedli přijmout dar povolání ke kněžské službě.
Naplňuj náš seminář svým Svatým Duchem,
ať je místem hlubokého setkání s živým Kristem
a s druhými lidmi, ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravuje věrné a Tobě oddané kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.