Podpořit modlitbou

Všemohoucí Bože,

naše církev potřebuje svaté a obětavé pastýře. 
Proto se na Tebe obracíme s důvěrou a prosíme:
„Pošli dělníky na svou žeň.“
Dej, ať jsou naše rodiny otevřené pro život,
schopné předávat víru a ochotné
doprovázet své syny při jejich rozhodování.
Dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství,
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti, 
otevři srdce mnoha mladých mužů,
aby dovedli přijmout dar povolání ke kněžské službě.
Naplňuj náš seminář svým Svatým Duchem,
ať je místem hlubokého setkání s živým Kristem a s druhými lidmi,
ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání
a připravuje věrné a Tobě oddané kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.