Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Těžké muky trpět zvolil

pro nehodné hříšníky,

pro nás krev na kříži prolil,

jsa Bůh a Pán veliký.

(z hymnu Modlitby se čtením Velkého pátku)

Výklad postní dekorace v seminární kapli.

V postní době chceme naše srdce připravit půstem a rozjímáním na slavení velikonoční oběti Kristovy. Jak veliká je cena člověka v Božích očích, když za něj neváhal dát svého jediného Syna? Jak veliká je jeho láska k nám? Postní dekorace před oltářem v naší seminární kapli nám dopomáhá se vizuálně přiblížit k utrpení, které za nás Spasitel podstoupil.

Rameno kříže, které vystupuje z oltáře, znázorňuje, že oběť přinesená na oltáři kříže není věcí dávnou a minulou, ale každý den se zpřítomňuje na oltářích církve. Nese na sobě relikvii svatého kříže – dřevo, na němž se uskutečnilo dokonalé vykoupení člověka. Kristus se na Golgotě stal zároveň knězem, oltářem i obětním beránkem. Zabodnutý hřeb znázorňuje Krista, který přibitím na kříž prolil svou krev za hříchy světa. Stejně tak se to stává při každé mši svaté. V konsekrační modlitbě zní, že se jeho krev za nás prolévá, nikoli jen že byla jednou prolita. Z tohoto důvodu i ze zabodnutého hřebu stále vytéká krev z ramene směrem k nám a vybízí nás k lítosti nad našimi osobními hříchy s vědomím, že i za ně byla vylita. Ze dřeva sestupuje bílý pás, který směřuje k nám a nese na sobě krvavé hřeby a trnovou korunu. Představuje účet, na kolik byla vypočtena cena spásy člověka – až na smrt Božího Syna.

Patrik Gordiak,

bohoslovec ostravsko-opavské diecéze

Foto: Patrik Gordiak

Postnívýzdoba,snímekPatrikGordiak_optimized