Adorační den v AKS

Každé ráno se bohoslovci modlí za vybrané farnosti přímluvou, aby jim Pán odplatil jejich modlitby za seminář a zahrnul je svým požehnáním. Na jednotlivé dny připadají ty farnosti, které by měly mít v moravských diecézích právě adorační den. Také v kněžském semináři se uskutečnil, 24. ledna 2016. Při ranní, nedělní mši svaté, kterou sloužil otec vicerektor, jsme se všichni zamýšleli nad významem přímluvné modlitby. Otec pozval bohoslovce k rozhovoru s Pánem a k díkůčinění za všechny milosti, které se nám dostávají. Často je to právě skrze lidi, které třeba vůbec neznáme nebo skrze ty, na něž málokdy vzpomínáme. Jak velkou hodnotu má tato stálá modlitba starých babiček, řeholníků a všech, kteří se k ní připojují. Otec vicerektor dokreslil toto téma zajímavými osobními svědectvími. Připomněl také příběh z italské vesnice Lu Monferrato, kde se na konci 19. století scházely matky k modlitbám za kněžská a řeholní povolání a odkud také později vzešlo více než tři sta kněží. Po celý den se bohoslovci po dvojicích střídali na stráži před Nejsvětější svátostí a až do večera byla možnost k osobní adoraci. Na závěr dne se seminární společenství shromáždilo v kapli, aby zakončilo adorační den a poděkovalo za nezasloužené dary, kterými Bůh obdarovává člověka.

Fotogalerie